Adatkezelési nyilatkozat

Magyar
English
România


ADATKEZELÉSI-, HONLAPHASZNÁLATI- ÉS RÉSZVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ - 2023. november 23. Gálarendezvény

 Jelen tájékoztató a Márka Üdítőgyártó Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos Márka ipartelep 1.; cégjegyzékszáma: 03-09-131142, képviseli: Balog Zoltán, cégvezető) mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett www.markaudito.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) tekintetében megvalósított személyes adatok kezelését és feldolgozását, valamint a lent meghatározott Eseményen történő részvételt szabályozza az alábbiak szerint.

 I. A Tájékoztatóval kapcsolatos főbb információk

Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint végzi.

 Jelen Tájékoztató 2023.10.20. napján lép hatályba.

 Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden, a Honlapot használó és/vagy az Eseményen részt vevő természetes személyre (a továbbiakban: Érintett vagy Ön). Jelen Tájékoztató az Érintett által a honlap használata és az Eseményre történő regisztráció során megadott, vagy a Honlap által kezelt Érintetti adat tekintetében megvalósított adatkezelésre terjed ki.

 Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a Honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 Adatkezelő főbb adatai:

 cégnév: Márka Üdítőgyártó Kft.

székhelye: 6055 Felsőlajos Márka ipartelep 1.

cégjegyzékszám: 03-09-131142

képviseli: Balog Zoltán, cégvezető

e-mail: info@markaudito.hu

tel.: +36 70 477 4652

 
Amennyiben a jelen Tájékoztatóval, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Esemény adatai:


Esemény időpontja: 2023.11.23.

Esemény helyszíne: 1142 Budapest, Tatai u. 95, Magyar Vasúttörténeti Park


A jelen Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak.

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el.


II. A Honlap használata és az Eseményen való részvétel során megvalósított egyes adatkezelések

A jelen Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal/Eseménnyel kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés az Adatkezelő részéről az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló) előzetes hozzájárulásán alapul.


a) Az adatkezelés céljai, érintett adatok köre, adatkezelés jogalapja és időtartama:
 

Adatkezelés célja

Érintett adatok

Jogalap

Megőrzési idő

Az Érintettnek az Eseményen való részvételi szándékának regisztrálása, e célból a regisztráció és az Érintett részvételének biztosítása

név, e-mail cím, munkahely neve

az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

legfeljebb az Esemény lezárultát követő 6 hónapig

Eseménnyel kapcsolatos információk Érintettel történő megosztása (pl. emlékeztető e-mailek küldése)

e-mail cím

az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

legfeljebb az Esemény lezárultát követő 6 hónapig


Az adatkezelés/hozzájárulás megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei
: az Eseményen Ön nem tud részt venni; a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése, releváns információk biztosításának elmaradása, információkérés esetén a válasz elmaradása. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének.


b) IP-cím és sütik (Cookies)

A Honlap sütit nem használ, az Ön személyes adatait ilyen célból nem kezeli. A Honlap anonim, nem beazonosítható módon statisztikát készít.

III. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás

A honlapcím az Adatkezelő adatfeldolgozójának, Márka Üdítőgyártó Kft.  (székhely: 6055 Felsőlajos Márka ipartelep 1. cégjegyzékszám: 03-09-131142 adószám: 12218620-2-03) tulajdonát képezi, és a Honlapot ő is üzemelteti.

Sky Marketing Kft. biztosítja továbbá Adatkezelő vállalkozójaként az Esemény lebonyolítását. Ennek keretében az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat Sky Marketing Kft. részére hozzáférhetővé teszi, aki azokat a fent megjelölt célok érdekében feldolgozza.

Márka Üdítőgyártó Kft. adatfeldolgozó a fentieken túlmenően személyes adatot harmadik személynek nem ad ki. Márka Üdítőgyártó Kft. a személyes adatokat az Esemény lebonyolítása alatt kezeli, annak befejeztét követően az adatokat törli vagy Adatkezelő részére visszaadja.

IV. Adattovábbítás, hozzáférés, az adatok tárolása

1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatok adatfeldolgozók részére történő átadásán túlmenően nem értékesíti, nem osztja meg, nem továbbítja és nem adja bérbe a Honlap révén megszerzett információkat.

Az Adatkezelő megoszthatja az Ön személyes információit harmadik személyekkel az alábbi esetekben: 

  1. Akkor és olyan mértékben, ha és amilyen mértékben azt valamely hatóság vagy bíróság előírása vagy olyan tőzsde szabályai megkövetelik, amely hatóság vagy bíróság hatálya alá az Adatkezelő tartozik.
  2. Ha az Adatkezelő valamely jogszabályi előírásnak való megfelelés céljából erre köteles, vagy a felhasználási feltételek vagy egyéb megállapodások alkalmazásának vagy érvényre juttatásának érdekében, illetve az Adatkezelő, az ügyfelek vagy mások érdekeinek, vagyonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges felfedni vagy megosztani az Ön személyes adatát.
  3. Ha az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.

2. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

-          az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

-          csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

-          az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

-          gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.


Elkötelezettek vagyunk az Ön információjának biztonsága mellett. Sajnos az interneten történő információ-átadás nem teljességgel biztonságos. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, de garantálni nem tudja a Honlapra feltöltött adatok biztonságát, így minden adatközlés az Ön saját felelősségére történik.

3. Adatok fizikai tárolása

Az Öntől gyűjtött adatokat az Adatkezelő Magyarország területén tárolja. A Honlapot Márka Üdítőgyártó Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Márka ipartelep 1., cégjegyzékszám: 03-09-131142, adószám: 12218620-2-03) adatfeldolgozó üzemelteti.

A regisztráció megtörténtének ténye, és vele együtt az adatkezelési tájékoztató elfogadásának ténye local Storage keretében az Ön eszközén kerül tárolásra.

Az Adatkezelő minden észszerűen elvárható és szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságos és a jelen adatkezelési Tájékoztatónak és az irányadó adatvédelmi szabályozásnak megfelelő kezelése érdekében, és gondoskodik róla, hogy a teljesítési segédei, adatfeldolgozóik is ennek megfelelően járjanak el.

Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli 

V. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

a)    Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató is;

b)    Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c)    Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

-          az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

-          az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

-          az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

-          az adatkezelés jogellenes

-          jogi kötelezettség előírja a törlést

-          az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e)    Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f)     Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g)    Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h)    visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@markaudito.hu e-mail címre vagy a 6050 Lajosmizse Pf. 100 szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeiknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

 

VI. Eseményen történő részvétellel kapcsolatos további feltételek

1. Fénykép- és videófelvétel

Érintett a regisztrációval tudomásul veszi, hogy az Eseményen fénykép- és videofelvétel készülhet, melyen az Érintett is felismerhető lehet. Adatkezelő jogosult ezeket a fényképeket és videókat korlátozás nélkül felhasználni saját belső céljaira és külső tevékenysége során is, és jogosult azokat nagy nyilvánossághoz is közvetíteni, pl. a Honlapon történő megjelentetéssel. 

Adatkezelés célja

Érintett adatok

Jogalap

Megőrzési idő

Adat-továbbítás

Rendezvényen történtek rögzítése, hogy az Adatkezelő arról tájékoztatást tudjon adni harmadik személyeknek, érdeklődőknek

képmás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) (Adatkezelő a Rendezvény hangulatát és történéseit dokumentálja, és a következő rendezvényeit népszerűsítse)

a cél megvalósulásához szükséges legrövidebb idő

az adat az Adatkezelő honlapján és közösségi média oldalain közzétételre kerülhet

Márka Üdítőgyártó Kft. adatkezelési tájékoztató

A Márka Üdítőgyártó Kft. (cgj.: 03-09-131142, adószám: 12218620-2-03, székhely: 6055 Felsőlajos, Márka Ipartelep 1., weblap: http://www.markaudito.hu, a továbbiakban Márka Üdítőgyártó Kft., mint szolgáltató, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Márka Üdítőgyártó Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Márka Üdítőgyártó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenység megfelel a jelen tájékoztatóban és az információs önrendelkezési és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.), valamint az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletében (továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak.

A Márka Üdítőgyártó Kft. elkötelezett fogyasztói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Márka Üdítőgyártó Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak